تاریخهای مهم :

زمان برگزاری همایش: چهارشنبه و پنجشنبه 8 و 9 آبان ماه 1387
مهلت ارسال چکیده: 31/4/87
اعلام پذیرش چکیده : 5/5/87
ارسال اصل مقاله: 15/6/87
داوری نهایی مقالات:31/6/87
چاپ چکیده مقالات: 16/7/87
 

 

Copyright © 2007 Computer and informatic Center of Mazandaran University.All rights reserved.
Please send your comments to:
webadmin@umz.ac.ir