تماس با ما :

نشاني دبیرخانه همایش:
استان مازندران-بابلسر -خيابان شهيد بهشتي - پرديس دانشگاه مازندران- دانشكده علوم انساني و اجتماعي-دبيرخانه همايش جهاني شدن و بومي ماندن برنامه درسي : چالش ها و فرصت ها
تلفكس:01125342603

تلفن دبير علمي همايش: 01125243107


 آدرس الكترونيكي : www.umz.ac.ir www.icsa.org.ir
آدرس ايميل: hamayesh8th@umz.ac.ir

 

 

Copyright © 2007 Computer and informatic Center of Mazandaran University.All rights reserved.
Please send your comments to:
webadmin@umz.ac.ir