شرایط پذیرش و نحوه ارسال مقاله:

در متن چكيده از ذكر مقدمات و كليات خودداري شود و مستقيماً به مسئله مورد مطالعه و اهداف مقاله، اساس و روش كار، و ميزان موفقيت اين مطالعه با استناد به نتايج كار به طور مختصر اشاره شود.
• طول چكيده در مقاله كامل كمتر از 150 كلمه و بيشتر از 300 كلمه نباشد. چكيده بايد به تنهايي كامل و فقط داراي يك پاراگراف باشد.
• از اشاره به مراجع در چكيده خودداري شود. (چكيده مقاله با قلم BNazanin اندازه pt. 11 با فاصله خطوط pt. 13 يا 8/0، فاصله 5/3 سانتيمتر از سمت چپ كاغذ، با كناره‌هاي رديف شده نوشته شود.)
---- 1 سطر فاصله (BNazanin pt. 11 نازك)----
• واژه‌هاي كليدي: حداقل 3 و حداكثر 5 واژه كه با خط تيره (-) از هم جدا شده و در يك خط باشند. (قلم BNazanin pt.11)
---- 1 سطر فاصله (BNazanin pt. 11 نازك) ----
• براي تايپ مقاله به زبان فارسي، فقط از نرم‌افزار مايكروسافت ورد نسخة (MS-Word 2003) 2003 در محيط ويندوز XP با امكانات فارسي استفاده كنيد.
• متن اصلي مقاله به صورت تك ‌ستوني با قلم (فونت)BNazanin و اندازه pt. 12 تك فاصله (single space) تهيه شود.
• عنوان همه بخش‌ها با قلم BNazanin و اندازه pt. 14 پررنگ و عنوان زيربخش‌ها با قلم BNazanin و اندازه 12 پررنگ تايپ شود. فاصله از لبه كاغذ از سمت چپ و سمت راست 2.5 بالا و پايين 3 سانتيمتر
 

 ارسال مقاله به صورت Online :

 Please choose a file to upload:

 

Copyright © 2007 Computer and informatic Center of Mazandaran University.All rights reserved.
Please send your comments to:
webadmin@umz.ac.ir