دستور العمل ارائه مقالات بصورت پوستر :

1- مقالاتی که به صورت پوستر ارائه می شوند یک مقاله کامل بوده و با ساختار مشابه سایر کنفرانس ارائه خواهند شد. تنها تفاوت CD مقالات، در مجموعه مقالات کنفرانس چاپ و در این مقالات در نحوه ارائه آنها است که به دلیل کثرت مقالات، ارائه آنها به صورت شفاهی نبوده و با پوستر ارائه می شوند.
2- ارائه مقاله به صورت پوستر می تواند بر روی کارت هایی با قطع حداکثر 100 سانتیمتر عرض و 100 سانتیمتر ارتفاع صورت پذیرد.
3- در ارائه مقاله به صورت پوستر، عنوان مقاله، نام و آدرس مؤلفین و نیز کلیه تصاویر، نمودارها، شکل ها و جداولی که برای توضیح مقاله برای یک بیننده پوستر لازم است، آورده شود.
4- در ارائه مقاله به صورت پوستر، لازم است بخش های مختلف و منجمله خلاصه، مقدمه، بحث، نتیجه گیری و مراجع، به صورت مناسب و فهرست وار، و در حدی که از یک ارائه تصویر انتظار می رود، گنجانده می شود.
5- پیشنهاد می شود که در ارائه مقاله به صورت پوستر، از فونت های درشت تر حداقل( 14 ) استفاده شود تا بیننده با سهولت بیشتری قادر به استفاده از آن باشد.
6- توصیه می شود که جهت محافظت هر چه بیشتر از پوستر، روی آن با یک پوشش شفاف و مناسب (مثلاً پرس گرم پلاستیک) پوشانده شود.
7- ارائه دهندگان پوستر بایستی پوستر خود را در زمان های تعیین شده در محل تخصیص داده شده به هر پوستر ارائه نمایند.
8- حضور حداقل یکنفر از ارائه دهندگان در زمان تعیین شده برای ارائه پوستر جهت پاسخگویی به بازدیدکنندگان الزامی است.
دبيرخانه همايش جهاني شدن و بومي ماندن برنامه درسي؛ چالش ها و فرصت ها  

 

Copyright © 2007 Computer and informatic Center of Mazandaran University.All rights reserved.
Please send your comments to:
webadmin@umz.ac.ir