اخبار :

تاریخ: 23/7/87
تیتر: پذيرش در همايش فقط با ثبت نام قبلي
متن : دبيرخانه همايش اعلام نمود كه شركت در همايش و استفاده از برنامه هاي آن صرفاً بر مبناي ثبت نام متقاضيان مي باشد،لذا تمام كساني كه مقاله آنها براي ارائه و يا پوستر پذيرفته شده است بايد نسبت به ثبت نام جهت شركت در همايش،اقدام نمايند و در صورت اينكه متقاضي اسكان و كارگاه ها نيز مي باشند بايد در اين خصوص نيز ثبت نام نموده و فيش واريزي را به دبيرخانه همايش ارسال نمايند. آخرين مهلت ثبت نام شركت در همايش: چهارم آبان آخرين مهلت ثبت نام جهت اسكان:دوم آبان آخرين مهلت ثبت نام كارگاه آموزشي چهارم آبان

Copyright © 2007 Computer and informatic Center of Mazandaran University.All rights reserved.
Please send your comments to:
webadmin@umz.ac.ir