اخبار :

تاریخ: 16/7/87
تیتر: نشست بررسي مقالات دانشجويي
متن : به اين وسيله به دانشجوياني كه چكيده مقاله ارسالي آنان پذيرفته شده است ولي اصل مقاله ارسالي از امتياز لازم براي ارائه در همايش برخوردار نشده ،مي رساند كه بر اساس مصوبه كميته علمي همايش مقرر شده كه تعدادي از مقالات اين دسته از دانشجويان در نشست خاصي تحت عنوان مقالات دانشجويي توسط دانشجو ارائه شده و سپس اساتيد محترم به نقد وبررسي اين مقالات بپردازند ونقاط قوت وضعف را بيان نمايند. لذا از تمام دانشجوياني كه مايلند در اين جلسه مقاله آنان ارائه و نقد گردد،درخواست مي شودحداكثر تا تاريخ 27/7/87 آمادگي و تمايل خود را از طريق تماس تلفني و يا ايميل به دبيرخانه همايش اعلام نمايند.

Copyright © 2007 Computer and informatic Center of Mazandaran University.All rights reserved.
Please send your comments to:
webadmin@umz.ac.ir