اخبار :

تاریخ: 16/7/87
تیتر: تمديد مهلت ثبت نام براي اسكان
متن : بر اساس مصوبه كميته اجرايي همايش هشتم انجمن مطالعات برنامه درسي،مهلت ثبت نام براي اسكان در همايش تا پايان مهرماه 87 تمديد گرديد.

Copyright © 2007 Computer and informatic Center of Mazandaran University.All rights reserved.
Please send your comments to:
webadmin@umz.ac.ir