اخبار :

تاریخ: 16/7/87
تیتر: صورتجلسه نهم همايش جهاني شدن و.....
متن : با نام خدا نهمين صورتجلسه كميته علمي همايش هشتم تاريخ برگزاري : 29/6/87 حاضرين جلسه:دكترمهرمحمدي،دكترايزدي، دكترعطاران، ، دكترجوادي پور،دكتركيامنش، غائبين جلسه :دكترفتحي،دكترگويا، دكترنوروززاده،دكترحسني ،دكتر دايي زاده،دكتر يزدانپناه دكترعلي عسگري دكترجانعلي زاده، دكترحكيم زاده، شروع جلسه : ساعت 13 اتمام جلسه : ساعت 15 دستور جلسه : - ارائه گزارش دبير علمي همايش از اقدامات انجام شده - پيگيري سخنرانان كليدي همايش و ارائه گزارش توسط دكتر ايزدي - ساير خلااصه مذاكرات و مصوبات جلسه كميته علمي: 1- پس از بحث و بررسي نتايج داوري چكيده هاي تفصيلي ،سخنرانان كليدي و مدعو همايش با ترتبب ذيل مشخص گرديدند: دكترگويا،دكترمهرمحمدي،دكترعلم الهدي ،‍ژانگ هوا، خانم قاضي(موسسه اقراء)،دكتررحمان سرشت،دكتر سعيدعاملي.نماينده آيسسكو. ضمنا مقرر شد در صورت نيامدن نماينده آيسسكو ،دكترسعيدي جايگزين گردد 2- مقررشد چكيده سخنرانان خارجي ترجمه و در اختيار افراد قرار گيرد و در صورت امكان متن كامل نيز ترجمه شود 3- بحث وبررسي چارچوب برنامه همايش. در اين رابطه برنامه ذيل مصوب شد: نيم روز اول همايش: ساعت 12-8 افتتاحيه بعلاوه سخنراني ژانگ هوا،نماينده آيسسكو(درصورت قطعي شدن عدم حضور ايشان،دكتر سعيدي جايگزين مي گردد)،دكترسعيدعاملي،دكترمهرمحمدي بعدازظهر روز اول: ساعت 18-14 ،كارگاه هاي آموزشي نوع دوم بعلاوه نشت هاي هم انديشي و مقالات دانشجويي روز دوم: ساعت 10-8 ادامه سخنرانان كليدي و مدعو شامل: خانم دكتر گويا،خانم دكتر علم الهدي ، خانم دكترقاضي، آقاي دكتر رحمان سرشت ساعت 12-10 ارائه مقالات پذيرفته شده(بخش اول) ساعت 16-14 ارائه مقالات پذيرفته شده(بخش دوم) و همزمان نشست واحدهاي استاني انجمن ساعت 30/17- 15/16 برنامه سيك ها ساعت 45/18 – 45/17 اختتاميه 4- در بخش نشت هاي هم انديشي به دليل عدم دسترسي دكتر حكيم زاده مقرر گرديد موضوع ارتباط با خانم دكتر حكيم زاده از طرف دكتر جوادي پور پيگيري شود 5- بحث مقالات دانشجويي دكتر شارع پور پيگيري ودرجلسه بعدي گزارش نمايند 6- طرح موضوع مهمانان ويژه همايش. در اين رابطه اسامي: دكترمحسن پور،بهرنگي،حميدي،شريعتمداري،ميرلوحي،پروند،تقي پورظهير،خوي نژاد،اكرمي،محمودي،حسن شعباني،فروغي به عنوان مهمان ويژه همايش مشخص و مقررشد از طرف دبير علمي همايش و رييس انجمن مكاتبه گردد. 7-در ارتباط با كارگاه آموزشي مقررشد دكتر عطاران با دكتر منصوريان تماس حاصل نمايند.

Copyright © 2007 Computer and informatic Center of Mazandaran University.All rights reserved.
Please send your comments to:
webadmin@umz.ac.ir