اخبار :

تاریخ: 21/5/87
تیتر: هشتمين جلسه كميته علمي
متن : هشتمين جلسه كميته علمي همايش در تاريخ 23/5/87 در تهران - دفتر انجمن مطالعات برنامه درسي- برگزار مي شود.لذا از اعضا محترم كميته علمي جهت شركت در جلسه مذكور دعوت به عمل مي آيد.دستور جلسه در صورت جلسه هفتم به آدرس اعضاء محترم ايميل شده است.

Copyright © 2007 Computer and informatic Center of Mazandaran University.All rights reserved.
Please send your comments to:
webadmin@umz.ac.ir