اخبار :

تاریخ: 1/5/87
تیتر: استقبال بی نظیر از فراخوان همایش هشتم
متن : دکتر صمد ایزدی، دبیر کمیته علمی همایش هشتم با اعلام خرسندی از روند ارسال چکیده مقالات و با قدردانی از پژوهشگرانی که در همایش شرکت کرده اند، درباره تعداد چکیده مقالات ارسالي به همايش تصريح كرد: در مجموع تا به امروز 380 چکیده مقاله براي شركت در همايش بدست ما رسیده و چکیده مقالاتی که پس از یکم مرداد ماه به دبیرخانه ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین افزود: مرحله اول نتایج داوری چکیده های ارسالی حداکثر تا 5 مرداد ماه در سایت همایش اعلام می گردد و در صورت نیاز توضیحات ارزیاب در خصوص ارسال اصل مقاله، به آدرس پست الکترونیکی نویسندگان ارسال خواهد شد.

Copyright © 2007 Computer and informatic Center of Mazandaran University.All rights reserved.
Please send your comments to:
webadmin@umz.ac.ir