اخبار :

تاریخ: 19/04/87
تیتر: صورت جلسه هفتم كميته علمي
متن : با نام خدا هفتمين صورتجلسه كميته علمي همايش هشتم تاريخ برگزاري : 19/4/87 حاضرين جلسه : دكتر مهرمحمدي ، دكتر ايزدي ، دكتركيامنش ، دكتر شارع پور ، دكتر صالحي عمران ، دكتر عطاران ، دكتر جانعلي زاده ، دكتر حسني ، ، دكتر كيامنش غائبين جلسه : دكتر فتحي ، دكتر گويا ، دكتر عصاره ، دكتر حكيم زاده ، دكتر جوادي پور ، دكتر فلاح ، دكتر نوروز زاده ، دكتر دائي زاده ، دكتر يزدانپناه ، دكتر مرزوقي،دكتر رحماني،دكترنيازآذري،دكترحلاجيان ساعت شروع جلسه : 14 ساعت اتمام جلسه : 17:15 دستور جلسه : 1- گزارش اقدامات انجام شده توسط دبير علمي همايش 2- گزارش كارگاههاي آموزشي توسط دكتر صالحي عمران 3- گزارش نشست هاي هم انديشي علمي توسط دكتر كيامنش 4- گزارش نشست هاي ويژه دانشجويي توسط دكتر شارع پور 5- تصميم گيري راجع به مهمانان خارجي دكتر فتحي 6- و ساير....... خلاصه مذاكرات 1- گزارش دبير علمي همايش از اقدامات انجام شده به شرح زير: تعداد چكيده مقالات واصله به دبيرخانه همايش حدود 212 چكيده( نكته قابل توجه تنوع مقاله‌ها است). دسته بندي چكيده ها بر اساس عنوان و ارسال براي داوران ، توافق با آموزش و پرورش استان مازندران درمورد برگزاري 3 كارگاه آموزشي ، تشكيل كميته اجرايي در تاريخ 12/4/87 و بخش هاي زير مجموعه آن شامل : پذيرش و اسكان ، تغذيه، اطلاع رساني و سمعي وبصري، تصميم گيري در خصوص تهيه و انتشار يك خبرنامه ويژه همايش در ايام برگزاري، فعال نمودن بخش اخبار همايش در سايت مربوطه و سايت سازمان آموزش و پرورش استان مازندران، انعكاس اخبار همايش به صورت مصاحبه با راديو جوان توسط دبيرعلمي همايش . 2- گزارش دكتر صالحي عمران از كارگاه ها و پيشنهاد برگزاري 3 كارگاه آموزشي (وي‍‍ژه آموزش و پرورش) به شرح زير: الف: كارگاه مهارت هاي زندگي ( مجري پيشنهادي آقاي نوروزي كارشناس ارشد رواشناسي باليني و مدرس كشوري كارگاه آموزشي مهارت هاي زندگي) ب: فناوري هاي نوين و نحوه يادگيري آن( مجري ، توسط دكتر عطاران مشخص شود). ج : شيوه هاي نوين ارزشيابي ( مجري ، دكتر كيامنش و دكتر حسني) ضمنا مقرر شد پروپزال كارگاه براي اين افراد ارسال شود و پس از تكميل به دكتر صالحي تحويل داده شود. در مورد كارگاه هاي نوع دوم موارد زير پيشنهاد شد: الف : كارگاه آموزشي روش هاي تحقيق كيفي ( مجري هاي پيشنهادي ؛ دكتر فاضلي ، دكتر موسي پور ، دكتر عباسي ، دكتر بيوك محمدي ، دكتر گويا ، دكتر منادي) ب: كارگاه آموزشي مقاله نويسي به زبان انگليسي ( مجري پيشنهادي، دكتر يزدان منصوريان) 3- گزارش دكتر شارع پور در مورد بخش نشست هاي دانشجويي: در اين گزارش به اهميت و ضرورت نشست ها در همايش هايي از اين نوع اشاره شده است و با توجه به سابقه موضوع در همايش هاي خارج از كشور، سه الگو پيشنهاد گرديد: - ارائه مقاله دانشجويي يك روزقبل از ارئه مقاله اساتيد. - ارائه مقاله دانشجويي در روز انتهايي همايش. - ارائه مقاله دانشجويي در خلال همايش و درساعات مشخص پس از بحث و بررسي توسط اعضاي كميته علمي همايش، مقرر گرديد بر اساس الگوي سوم نشست دانشجويي ويژه آن دسته از دانشجوياني باشد كه مقالات آنها در فرايند داوري امتياز لازم را كسب نكرده اند.در همين رابطه حداكثر 10 مقاله دانشجويي فاقد امتياز لازم، انتخاب و در يك نشست به مدت 4 ساعت راجع به آنها بحث و بررسي مي شود. 4- گزارش دكتر ايزدي در رابطه با نشست هاي هم انديشي كه توسط دكتر حكيم زاده تهيه شده بود.در همين رابطه پس از بحث و بررسي طبق نظر كميته علمي، نشست هاي هم انديشي با 5 عنوان به شرح زير به تصويب رسيد: نشست ها مدير جلسه اعضاي جلسه نقش نهاد ها و مجامع بين المللي در جهاني شدن و بومي ماندن برنامه هاي درسي دكتر كيامنش 1- دكتر زهرا بازرگان 2- دكتر محسن پور 3- دكترصدري 4- دكتر آقازاده 5- دكتر مهرعليزاده امكان و ضرورت بومي ماندن برنامه هاي درسي در عصر جهاني شدن دكتر موسي پور 1- دكتر آزاد ارمكي 2- دكتر شارع پور 3- دكتر گويا 4- دكتر فاضلي 5- دكتر ناصر فكوهي تأثير فناوري اطلاعت و ارتباطات بر جهاني شدن و بومي ماندن برنامه هاي درسي دكتر عطاران 1- دكتر مهرمحمدي 2- دكترعاملي 3- مهندس مجيدي 4- دكتر آيتي نقدو ارزيابي تجربيات ساير نظام هاي آموزشي در عرصه جهاني شدن و بومي ماندن برنامه هاي درسي دكتر سركارآراني 1- دكتر زرافشان 2- خانم آمنه احمدي 3- دكتر معدن دار در مورد نشستهاي هم انديشي مقرر شد با استفاده از تجارب دكتر كيامنش ،كار توسط دكتر حكيم زاده و مديريت شود و تمام مكاتبات توسط خانم دكتر حكيم زاده انجام و از تجارب دكتر سلسبيلي نيز استفاده شود. 5- در رابطه با سخنرانان مدعوايراني ، پيشنهاد آقايان دكترسعيد عاملي ، دكترفاضلي ، دكترشارع پور، دكترافروغ ، دكترنهاونديان، مطرح و مقرر شد پيگيري شود. 6- در رابطه سخنرانان كليدي ايراني،پيشنهاد آقايان؛ دكتر سركارآراني ، دكترمهرعليزاده ،دكترسجادي ، دكتر محسن پور ، دكترفتحي و خانم ها دكترعلم الهدي و دكترگويا ، مطرح شد و مقرر گرديد از طرف دكتر ايزدي با آنان تماس گرفته شود و تا تاريخ 15 مرداد چكيده تفصيلي دريافت شود. 7- نفرات مطرح براي سخنران مدعو خارجي: ژانگ هوا، تري كارسون پيشنهاد شد 8- سخنران غيرايراني نيز كه براساس فراخوان و معيار همايش در خواست شركت داشته باشند بايد مقاله آنها پذيرش شود. در همين رابطه خانم سعيده سراج، درخواست كننده اي ازاستراليا به معرفي دكتر سركار آراني ، پروفسور فرانسوي با معرفي دكترعلي‌عسگري ، و خانمي از مالزي كه در آموزش اخلاق و ارزشهاي اسلامي كاركرده است، متقاضي مي باشند. 9- جلسه بعدي كميته علمي 23/4/87 تعيين گرديد. 10- دستور جلسه آينده: - ارائه گزارش دبير علمي همايش از اقدامات انجام شده - ارائه گزارش پيشرفت كارگاه هاي آموزشي توسط دكتر صالحي عمران - ارائه گزارش پيشرفت كار نشست هاي دانشجويي توسط دكتر شارع پور - ارائه گزارش پيشرفت كار نشست هاي هم انديشي توسط دكتر حكيم زاده - پيگيري سخنرانان مدعو ايراني و ارائه گزارش توسط دكتر ايزدي - گزارش چكيده ها

Copyright © 2007 Computer and informatic Center of Mazandaran University.All rights reserved.
Please send your comments to:
webadmin@umz.ac.ir