اخبار :

تاریخ: 18/4/87
تیتر: تشكيل جلسه كميته علمي
متن : هفتمين جلسه كميته علمي همايش جهاني شدن و بومي ماندن برنامه درسي؛چالش ها و فرصت ها در تاريخ 19/4/87 در دفتر انجمن مطالعات برنامه درسي تشكيل مي گردد.

Copyright © 2007 Computer and informatic Center of Mazandaran University.All rights reserved.
Please send your comments to:
webadmin@umz.ac.ir