اخبار :

تاریخ: 18/4/87
تیتر: Hacked
[continue]
تاریخ: 18/4/87
تیتر: تشكيل جلسه كميته علمي
[continue]
تاریخ: HACKED BY R00T3R
تیتر: HACKED BY R00T3R
[continue]
تاریخ: 19/04/87
تیتر: صورت جلسه هفتم كميته علمي
[continue]
تاریخ: 1/5/87
تیتر: استقبال بی نظیر از فراخوان همایش هشتم
[continue]
تاریخ: 1/5/87
تیتر: جزییات اسکان میهمانان همایش هشتم اعلام گردید
[continue]
تاریخ: 21/5/87
تیتر: Defaced
[continue]
تاریخ: 21/5/87
تیتر: هشتمين جلسه كميته علمي
[continue]
تاریخ: 21/5/87
تیتر: نيمه شعبان
[continue]
تاریخ: 16/6/87
تیتر: تمديد مهلت ارسال اصل مقاله
[continue]
تاریخ: 16/7/87
تیتر: صورتجلسه نهم همايش جهاني شدن و.....
[continue]
تاریخ: 16/7/87
تیتر: تمديد مهلت ثبت نام براي اسكان
[continue]
تاریخ: 16/7/87
تیتر: نشست بررسي مقالات دانشجويي
[continue]
تاریخ: 23/7/87
تیتر: كارگاه هاي آموزشي جديد
[continue]
تاریخ: 23/7/87
تیتر: پذيرش در همايش فقط با ثبت نام قبلي
[continue]

Copyright © 2007 Computer and informatic Center of Mazandaran University.All rights reserved.
Please send your comments to:
webadmin@umz.ac.ir