محورهای همایش :

1 - دیدگا ه‌های نظری جهانی شدن و برنامه درسی
تبیین فلسفي جهاني شدن و برنامه درسي
تبیین فرهنگی جهانی شدن و برنامه درسی
تبیین اجتماعی جهانی شدن و برنامه درسی
تبیین سیاسی جهانی شدن و برنامه درسی
جهانی شدن و برنامه درسی ملی
جهانی شدن، جامعه اطلاعاتی و برنامه درسی
جهانی شدن و هویت ملی در برنامه درسی
جهانی شدن، صلح و حقوق بشر در برنامه درسی
جهانی شدن و آموزش مهارت های زندگی در جوامع بومی
جهانی شدن ، برنامه درسی و خرده فرهنگها

2- مسایل و تاثیرات جهانی شدن در برنامه های درسی
جهانی شدن، برنامه درسی و زبان فارسی
جهانی شدن، برنامه درسی و زبان های خارجی
بازار کار جهانی و تاثیر آن در برنامه های درسی
جهانی شدن، برنامه درسی و توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات
جهانی شدن و تمرکز در نظام برنامه ریزی درسی
جهاني شدن و رويكردهاي جديد برنامه درسي
جهاني شدن و برنامه درسي پوچ

3- تجارب نظام هاي آموزشي در مواجهه با چالش جهاني شدن و بومی ماندن
جهانی شدن و برنامه‌های درسی در ایران
جهانی شدن و برنامه‌های درسی کشورهای اسلامی
جهانی شدن و برنامه‌های درسی در کشورهای غربی
جهانی شدن و برنامه‌های درسی در کشورهای در حال توسعه
نقد و ارزیابی نقش نهادها و مجامع بین المللی در جهانی شدن برنامه‌های درسی

 

Copyright © 2007 Computer and informatic Center of Mazandaran University.All rights reserved.
Please send your comments to:
webadmin@umz.ac.ir