اعضای کميته علمی :

دبير علمي همايش ،دکترصمد ایزدی، استادیار دانشگاه مازندران

• دکتر علیرضا کیامنش، استاد دانشگاه تربیت معلم
• دکتر محمود مهرممحمدی، استاد دانشگاه تربیت مدرس
• دکتر زهرا گویا دانشیاردانشگاه شهید بهشتی
• دکتر کورش فتحی، دانشیاردانشگاه شهید بهشتی
• دکتر محمود شارع پور، دانشیار دانشگاه مازندران
• دكتر حيدر جانعلي زاده چوبستي،استاديار دانشگاه مازندران
• دکتر محمد جوادی پور،عضو هیئت علمی سازمان تربیت بدنی
• دکتر محمد حسنی، استادیار
• دکتر رضوان حکیم زاده، استادیار دانشگاه تهران
• دکتر ابراهیم حلاجیان، استادیار
• دکتر علی رحمانی فیروزجاه، استادیار
• دکتر ابراهیم صالحی عمران ، استادیار دانشگاه مازندران
• دکتر رحمت اله مرزوقی، استادیار دانشگاه شیراز
• دکتر مجید علی عسگری، استادیار دانشگاه تربیت معلم
• دکتر علیرضا عصاره، استادیار دانشگاه شهید رجائی
• دکتر محمد عطاران، استادیار دانشگاه تربیت معلم
• دکتر وحید فلاح،استادیار دانشگاه آزاد اسلامی ساری
• دکتر علی یزدانپناه نوذری، استادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران
• دکتر حسینجان دائی زاده، آموزش و پرورش استان مازندران
• دكتر رضا نوروززاده،معاون اجرايي موسسه پ‍ژ‍وهش و برنامه ريزي آموزش عالي
 

 

Copyright © 2007 Computer and informatic Center of Mazandaran University.All rights reserved.
Please send your comments to:
webadmin@umz.ac.ir