اطلاعیه برگزاری کارگاههای آموزشی :

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم همایش می رساند انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در نظر دارد کارگاههای آموزشی زیر را در طول برگزاری همایش جهانی شدن و بومی ماندن برنامه درسی ،چالش ها و فرصتها، اجرا نماید .لذا به منظور اجرای بهتر کارگاه لازم است کلیه متقاضیان شرکت در کارگاه نسبت به ثبت نام تا تاریخ 5/8/87اقدام نماید.
1- كارگاه آموزشي دكتر صادق زاده: روش شناسی تدوین الگوهای نظری به مثابه سازو کاری برای استفاده مناسب از دانش و تجربه جهانی در حل مسائل ملی (بومی/ محلی)
2- كارگاه آموزشي دكتر بازرگان تبادل تجربيات موفق در زمينه جهاني شدن و بومي ماندن در مدارس مرتبط با يونسكو
لازم به یادآوری است که هزینه شرکت د رکارگاه آموزشی50،000 ریال می باشد.که شرکت کنندگان می بایست مبلغ مذکور را به حساب 98529535 بانک تجارت شعبه شهید کلانتری ، کد 985( قابل پرداخت در کلیه شعب) واریز نمایند  

 

Copyright © 2007 Computer and informatic Center of Mazandaran University.All rights reserved.
Please send your comments to:
webadmin@umz.ac.ir