هزینه های شرکت در  همایش :

هزينه ثبت نام عادي 000/400 ريال – هزينه ثبت نام اعضاي انجمن و دانشجويان 000/150 ريال
- محل پرداخت هزينه : شماره حساب 98529535 بانك تجارت شعبه شهيد كلانتري ( كد 985) قابل پرداخت درهمه شعب

Copyright © 2007 Computer and informatic Center of Mazandaran University.All rights reserved.
Please send your comments to:
webadmin@umz.ac.ir