ارسال فرم به صورت online :

فرم ثبت نام

نام خانوادگی :

1- نام :

مرد

 زن

2-جنسیت :

 

 

3- آخرين مدرک تحصيلی :

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکترا

4- رشته تحصیلی :

5- محل اشتغال:

6- دانشگاه يا موسسه محل اخذ آخرين مدرك تحصيلي :
7- تاريخ دريافت آخرين مدرك:
8- سال هاي خدمت آموزشي :
خير بلي 7- عضويت در انجمن مطالعات برنامه درسي ايران :
9- عنوان مقاله :

10- نام ارائه دهنده مقاله

 (برای مقالات مشترک) :

11- نویسندگان مقاله :
    12-پيوست فرم ثبت نام :
فيش هزينه ها مقاله کامل چکيده مقاله
گواهی اشتغال به تحصیل(برای دانشجویان ارشد) دیسکت مقاله
13-نشاني كامل :
تلفن:
  پست الکترونيک:
تاريخ واریز: 14- شماره فيش بانکی:

 

 

 

 

Copyright © 2007 Computer and informatic Center of Mazandaran University.All rights reserved.
Please send your comments to:
webadmin@umz.ac.ir