فراخوان :

   جهانی شدن یکی از مهم‌ترین ویژگی هایی است که عصر حاضر را از اعصار گذشته متمایز می‌سازد. این پدیده دارای ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شناخته شده ای است که برنامه های درسی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. شناخت نقادانه و عمیق این تاثیرات می‌تواند به اتخاذ تصمیمات هوشمندانه تر در این قلمرو بیانجامد. انجمن مطالعات برنامه درسی ایران درنظر دارد هشتمین همایش سالانه خود را تحت عنوان "جهاني شدن و بومي ماندن برنامه درسي: چالش ها و فرصت ها" با همکاری دانشگاه مازندران در آبان ماه 1387 در شهر بابلسر برگزار نماید و امیدوار است از این طریق بتواند به تبیین سیاست های مناسب آموزشی کمک نماید. آگاهی و بصیرتی که از طریق مشارکت صاحبان اندیشه در این عرصه به دست خواهد آمد، ضامن موفقیت همایش در نیل به این مهم خواهد بود.
 

Copyright © 2007 Computer and informatic Center of Mazandaran University.All rights reserved.
Please send your comments to:
webadmin@umz.ac.ir