اهداف :

     • تبیین و تحلیل دیدگاه‌ها و نظریه های مرتبط با جهانی شدن و برنامه درسی
    • نقد و ارزیابی تجارب نظام های آموزشی در ارتباط با پدیده جهانی شدن و بومی ماندن در برنامه درسی
    • شناخت چالش ها و فرصت های فراروی برنامه های درسی ایران در عصر جهانی شدن
    • شناخت ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جهانی شدن و تاثیر آن بر برنامه درسی
 
 

Copyright © 2007 Computer and informatic Center of Mazandaran University.All rights reserved.
Please send your comments to:
webadmin@umz.ac.ir